ПЛАНИНСКИЯ КЕКЛИК – Оперативна програма - Околна среда 2007-2013
Количка
Вашата количка е празна.

ПЛАНИНСКИЯ КЕКЛИК – Оперативна програма - Околна среда 2007-201305 Октомври 2012

ПЛАНИНСКИЯ КЕКЛИК – БЕНЕФИЦИЕНТ НА СРЕДСТВА ПО Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» 

На 11.09. 2012 г. от 11.00 ч. ще се проведе заключителната среща с официална пресконференция по проект ”Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България” по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» (договор N 58301 – С – 011). Финансовата помощ е в размер на 1 101 103.40 лв. и представлява 99.03% от стойността на проекта. Проектът се изпълни в партньорство със СНЦ„Зелени Балкани” за периода от септември 2009г до края на юни 2012 г.

Заключителната среща ще се проведе в сградата на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” – бул. Витоша 31-33, гр. София. Ще присъстват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите.

Планинският кеклик  (Alectoris graeca graeca) е разпостранен във всички високи планини на България – Западна и централна Стара Планина, Рила, Пирин, част от Западни Родопи, Осогово и Беласица; Поради намаляващана му численост и опасността от изчезване, видът е приоритетен за опазване. В същото време планинският кеклик е под регулирано ползване и опазване и е включен във видовете, разрешени за лов според Закона за лова и опазването на дивеча. Поради ниската му численост той не представлява интерес за ловците и остава извън тяхното полезрение. По тази причина и грижите насочени към подпомагане на популацията му са минимални и напълно недостатъчни Според различни източници числеността на вида в България е между 1600 и 4000 броя

Общата цел на проекта е Спиране загубата на биоразнообразие и в частност на планинския кеклик  в България. Тя беше постигната  чрез следните специфични цели: Спиране намаляването на числеността, стабилизиране популацията на планинския кеклик и създаване на условия за реколонизация на естествения ареал на вида. Въвеждане на устойчиви практики за провеждане на възстановителни и подържащи дейности за планинския кеклик. Привличане на българските ловци в дейности по опазване на целеви за Натура 2000 видове.

Географският обхват на проекта включва локалните популации на планинския кеклик в ареала на вида на територията на страната. Той се състои от 51 локални, географски разделени, обособени, самостоятелни популации, обхващащи територията на общо 107 ловностопански района на 21 ловни сдружения. в областите: Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Моaнтана, Перник, Пловдив, Смолян, София.

Основните дейности извършени по проекта са:

  • Създаване на дивечови ниви
  • Ограждане на дивечови ниви
  • Създаване на зимни убежища
  • Изкуствено подхранване през рисковия годишен период
  • Отчитане ефективността на консервационните мерки по проекта

 

Постигнати резултати

Възстановяване на характеристиките от местообитанието на кеклика - дребноплощни, високопланински ниви.

Компенсиране на намалената хранителна база на вида вследствие на негативните демографски процеси в селските райони.

Компенсиране загубата на зимни укрития като последица от кризата в планинското животновъдство.

Намаляване на зимните загуби и загубите от хищници, което ще доведе до изразен положитилен, ежегоден прираст и увеличение както на числеността, така и на ареала на вида.

Изграждане на капацитет за опазване на планинския кеклик (вид от Приложение 1 на Директивата на ЕС за дивите птици) в структурите на организацията. 

Повишено разбиране у членовете на партньора - природозащитници, за дейността на ловната организация по опазване на дивите животни.

Проектните дейностите бяха организирани на екологичен принцип (по локални популации), а организационно бяха съсредоточени в 21 района, попадащи в териториите на съответстващите 21 ловни сдружения

Бяха разработени биотехнически съоръжения, съобразени с целите на проекта и провеждени мероприятия по подпомагането и опазването популацията на планинския кеклик през зимния сезон.

Във всяка от локалните популации (51) на вида бяха проведени следните мероприятия:

- създаване на дивечови ниви, върху територията на държавния горски фонд.

- създаване на зимни убежища.

 - подържане на зимни точки за подхранване.