МАЛКИ ТАЙНИ ПРИ УЛОВА НА ПЛАТИКА - Техники на риболов - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

МАЛКИ ТАЙНИ ПРИ УЛОВА НА ПЛАТИКАДобавена на 10 Ноември 2009

МАЛКИ ТАЙНИ ПРИ УЛОВА НА ПЛАТИКА - Техники на риболов

Платиката е особено желан за рибаря трофей. Но не е така лесно да се хване тази внимателна и съ­образителна риба.

Ако пасажът заподозре нещо неприятно, може за дълго да изос­тави мястото с храна. Той може да се издигне на по-високо водно рав­нище и с часове да не проявява ни­какъв интерес към храната. При лов на платика такъмите трябва да бъдат добре нагласени, а движенията - точни и внимателни. Старайте се да избягвате всякакъв шум. Независимо дали ловите от лодка или на брега, желателно е да правите това сам. От брега може­те да ловите заедно с приятел, но 6 лодката вторият човек е значи­телна пречка. Спомням си, че няко­га по Лефеджа имаше много плати-ка. Когато отивах сам на риболов, пълнех живарника, отидех ли с при­ятели хващахме само случайни ек­земпляри.

Решаващо значение има и изборът на място. Обикновено платиката предпо­чита дълбоките ями (от 5 до 15 м и повече) с умерено течение и глинес­то или леко тинесто дъно. Ако дъ­ното е песъчливо, може да се хва­нат дребни риби, но едрата плати-ка там не се задържа и бихте могли да я хванете само случайно, когато търси храна или се връща в своята яма. При изобилие от храна платики-те рядко изоставят своята обител. Ако въпреки това те са решили да потърсят храна, то плуват по дъл­боките падини в дълга върволица, ог­лавявана от водача на пасажа. Платиката обитава границите между тихото и силното течение на реките и ями­те. Понякога успешен ри­болов може да има и на под­водни издигания близо до I ями с дълбочина не no-малка от 3-4 метра. Така че, по реката платиките не са навсякъде и трябва да се търсят. Ако дъното е равно, без хълмове и ями, шансове­те за успех са много по-малки. За наличие на платика може да се съди по нейната своеобразна иг­ра на повърхността на водата. Из­плувайки, тя си показва главата, след това гръбния плавник и със за­въртане се гмурка. Рибарите каз­ват: „Платиката играе!"

Най-благоприятното време за лов на платика настъпва, когато водното равнище е средно или да­же ниско. До началото на юли при платиките продължава размножи­телният период. През това време се лови на дънни въдици. Като стръв най-вече се използват червеи и тес­то. За всеки случай може да се взе­ме и грахова каша, на която в някои дни кълве по-добре.

Граховата каша се приготвя по следния начин: една чаша грах се ва­ри в три чаши вода на много слаб огън в продължение на 40-50 мину­ти. След това се добавя чаша грис, 30-50 грама растително масло и се вари при непрекъснато бъркане още 10-15 минути, докато масата не за­почне да се отделя от стените на съда и от лъжицата. Отличната стръв е готова. При риболов обезателно се из­ползва хранилка от капронова мрежа, в която се слагат сухари от ръжен хляб. Хранилката е с издължена фор­ма, по възможност 30 сантиметро­ва. Добре е в нея да се постави опе­чен рог или копито. Най-отдолу се слага оловна тежест, до 1 кг и по­вече В зависимост от силата на те­чението. Успехът на риболова не за­виси от размерите на хранилката -достатъчно е 6 нея да се събира 1 килограм захранка. Ако използвате лодка (законът вече ви разрешава), тя трябва да бъде пряко на течението, а хранил­ката се пуска по течението. Изпол­зват се максимум две дънни въдици (всяка с по три-четири кукички, пос­тавени на 50-70 см една от друга). Тежестите са хлъзгави и плоски, за­щото кръглите се отнасят от те­чението. На 30 см от първата ку­кичка се слага тежест, допълнител­но до кукичките не се слага. За предпочитане са кукички №7, с идеално остър връх, без следи от ръжда, много здрави, но не груби. Цветът на кукичката не е толкова важен, тъй като при лов на плати­ка стръвта, била тя червей, топче тесто или топче грахова каша, трябва напълно да я закрива. Като основна корда се използва 0,20 - 0,22 мм. Хубаво е, ако тя е оцветена в зелено. Въдиците с макарите се залагат от двете страни на хранилката. След като тежестта падне на дъ­ното, се отпускат още 20-40 см кор­да в зависимост от силата на те­чението. За да се крепят въдиците на бор­да на лодката, се залепват две пар­чета дебела 25-30 мм гума с 6-мили-метрови отбори, в които се поста­вят дръжките на Въдиците. Сигнализаторът може да се нап-рави от пружина на будилник с дъл­жина 12-15 см. В края й се прикрепя колелце (8-10 мм), през което мина-6а кордата. Във ветровито време, когато лодката силно се клати, трябва да се ползва една въдица, а кордата да се държи между палеца и показалеца или пък да се намотае на показалеца 1 -2 пъти. По този на­чин се усеща кълването. Няма значение през кое време на деня ще ловите платика. Но въпре­ки това в някои места рибата се храни само сутрин и вечер, в други кълве от 11 до 14 часа. Само тряб­ва да се помни, че най-вероятното място за наличие на платика са дъл­боките ями. Желателно е лодката да се закотви до ямата, за да мо­гат кукичките да са в низходящ ред. След размножителния период през юни платиката става пасивна и предпазлива. Но и през юли тя мо­же успешно да се лови рано сутрин и преди залез. През август у плати­ката отново се събужда апетит и тя се лови добре. Отивайки на риболов, не забравяйте кепчето, защото без него трудно ще се спра­вите с платиката. Използвайте го, само когато сте напълно сигурни, че рибата се е успокоила. Има дни, ко­гато платиката излиза почти без съпротива на повърхността на во­дата и леко се изтегля до лодката. Но понякога рибата упорства и то­гава трябва акуратно да се изтег­ли. Хващайте кордата с палеца и по­казалеца и подръпвайте леко. В ни­какъв случай не дърпайте, надявай­ки се на здравината на кордата. Най-добре изчакайте, рибата скоро ще се умори и ще се успокои.

Ако на вашата въдица се е зака­чила дребна платика, по-добре сме­нете мястото. Ако постоянно вода­та се размътва с чест лов на дреб­на риба, няма да се получи хубав пла-тиков риболов. Необходимо е да се обърне вни­мание на лунните фази. При пълно­луние и новолуние платиката или въ­обще не се храни, или напуска обитаваните дълбоки места, попадай­ки през нощта на относителни плитчини. Твърди се, че когато водата цъфти, платиката не се храни. Но личният ми опит говори за друго. Рибата престава да кълве най-много за няколко дни, но не повече от седмица. Платиката кълве повече във ветровито време, отколкото в ти­хо. Нерядко мрачното време благоп­риятства кълването. Понякога при буря се случва ри­бата да кълве страхотно. Докато през юни плати­ките формират неголеми пасажи, то през август те се събират в повече или по-малко многобройни стада и техният лов може да бъде много интересен. На практика платика може да се лови до замръзването на водоемите. След първите застудявания ед­рата платика се подготвя за зимуване в ямите, но дребните рибки не губят интерес към храната и продължават да нападат стръвта.

прочетена 17891 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Риболов - Техники на риболовФидер риболовът Фидер риболовът не е само мързеливо замятане на хранилката и чакане нещо да се...добавена на 27 Ноември 2009 | предледана 18165 пъти

Риболов - Техники на риболовРИБОЛОВ С КЛЬОНК Без всякакви уговорки,днес сомът е най-голямата сладководна риба у нас./моруната...добавена на 07 Август 2010 | предледана 14791 пъти

Риболов - Техники на риболовПатерностер Предназначението на патерностера винаги се свежда до едно - да осигури...добавена на 05 Януари 2010 | предледана 6369 пъти

Риболов - Техники на риболовЗаблуди при риболова с воблер През последните две-три години в българския риболовен печат се изписаха стотици...добавена на 18 Юни 2010 | предледана 26650 пъти